Stolice-Europy
Stolice-EuropyStolice-Europy
248468
DzisiajDzisiaj71
WczorajWczoraj138


W miarę postępu prac umieszczać będziemy opisy naszych wypraw do kolejnych stolic. W przygotowaniu Sarajewo.

 

Luksemburg

 

Gmina ze statusem miasta oraz stolica Wielkiego Księstwa Luksemburga.

 

 

 

 

 

Luksemburg jest stolicą jednego z najmniejszych lecz najbogatszych państw na świecie, i najbogatszego kraju Unii Europejskiej.

 

 

 

- Historia

- Dzisiaj

- Ciekawostki

- Informacje praktyczne

- Refleksje 

 

 

  

 

HISTORIA

 

Za pierwszych mieszkańców Luksemburga uważa się Celtów. Później, ale jeszcze przed naszą erą dotarły tutaj legiony rzymskie. Ważnym wydarzeniem w dziejach miasta był rok 963, kiedy to wywodzący się z lokalnego rodu Hrabia Ardenów Zygfryd z Lotaryngii kupił niewielki zamek od opactwa benedyktynów. Zbudowany był na skale Bock, i znajdował się na dawnym rzymskim trakcie

Reims-Arlon. Zygfryd zbudował tu nowy zamek, a wokół zaczęła powstawać osada. W wyniku bezpotomnej śmierci Konrada II w roku 1126, ostatniego potomka Zygfryda, stał się w roku 1136 własnością hrabiowskiego rodu Namur-Luxemburg, po czym w roku 1247 przeszedł w ręce dynastii Luxemburg-Limburg. Jeden z przedstawicieli tej rodziny, Henryk z Luksemburga został w 1308 roku wybrany na króla Niemiec, przybierając po koronacji imię Henryka VII. Prawa miejskie Luksemburg otrzymał w 1244 roku. W roku 1354 cesarz Karol IV uczynił Luksemburg księstwem. Po wygaśnięciu w XV wieku dynastii luksemburskiej, jak również z racji strategicznego położenia miasto często przechodziło z rąk do rąk i tak. W 1443 roku książę burgundzki Filip Dobry wkroczył zbrojnie do miasta rozpoczynając okres rządów Burgundii trwający do 1482 roku. Później miasto odziedziczył Filip Piękny, który założył dynastię hiszpańskich Habsburgów. W 1542 i ponownie w 1543 Franciszek I Walezjusz dwukrotnie zdobywał miasto i zburzył stary zamek hrabiów luksemburskich. Później do miasta wrócili hiszpańscy Habsburgowie, ale już w 1684 miasto zostało zdobyte przez Francuzów. Po zakończeniu Wojny o Palatynat w roku 1697 miasto powróciło w ręce Hiszpanii, a po Wojnie o sukcesję hiszpańską przeszło w ręce Austrii. Podczas Rewolucji Francuskiej miasto zostało dwukrotnie zajęte przez Francję - na krótko w 1793 roku i ponownie po 7 miesiącach oblężenia, po którym francuski inżynier Lazare Carnot stwierdził, że Luksemburg to najlepsza twierdza na świecie poza Gibraltarem. Wtedy Luksemburg zaczęto nazywać "Gibraltarem Północy". Od 1815 roku państwo Luksemburg stało się autonomicznym Wielkim Księstwem w ramach Królestwa Niderlandów.   

 

Następnie, aż do roku 1866 znajdował się pod pruską kontrolą wojskową w ramach nowo utworzonego Związku Niemieckiego. W wyniku rewolucji belgijskiej w roku 1830 Belgia przejęła ponad połowę terytorium w zamian za większą autonomię. Okres Wiosny Ludów przyniósł w roku 1848 pierwszą dla Wielkiego Księstwa konstytucję. 11 maja 1867 roku na podstawie traktatu londyńskiego rozwiązano Związek Nieniecki. Miasto opuścił garnizon pruski i rozpoczęto trwającą szesnaście lat rozbiórkę potężnych fortyfikacji twierdzy. Luksemburg odzyskał niepodległość, a dynastia Nassau, która sprawowała wtedy władzę rządzi do dziś. Kraj otrzymał status wiecznej neutralności.

 

Po wybuchu I wojny światowej, mimo ogłoszonej przez Luksemburg neutralności, 2 sierpnia 1914 roku miasto zajęli Niemcy. W czasie II Wojny Światowej od 10 maja 1940 roku do 10 września 1944 roku znajdowało się pod okupacją niemiecką. W 1948 roku Luksemburg zrezygnował z neutralności i zawarł z Belgią i Holandią Unię Celną Benelux. Rok później wstąpił do NATO.

 

Od 1952 do 1967 roku w mieście siedzibę miała Wysoka Władza Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

 

Luksemburg był jednym z sześciu krajów-założycieli Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (dzisiejszej UE).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZISIAJ

 

Stolica Luksemburga zajmuje dzisiaj obszar 51,46 km2. W 2010 roku mieszkało tu 93 865 osób. Położona jest na południu kraju, w miejscu połączenia rzek Alzette i maleńkiej Pétrusse, która w 1933 roku przeniesiona została do betonowego koryta, a dziś jest niewielkim strumykiem. Jest centrum administracyjnym i finansowym państwa. Jest siedzibą 166 banków, w tym Europejskiego Banku Inwestycyjnego Unii Europejskiej. Jest ważnym ośrodkiem przemysłu stalowego, meblarskiego, garbarskiego, tekstylnego oraz spożywczego. Rozwija się przemysł chemiczny. Stabilna, wysoko dochodowa gospodarka Luksemburga, korzysta z bliskości francuskich, belgijskich i niemieckich rynków zbytu, wyróżnia się stałym wzrostem gospodarczym, niską inflacją i niewielkim bezrobociem. Rozwój sektora finansowego, dostarcza obecnie około 28% PKB. Większość banków należy do obcych właścicieli. Gospodarka uzależniona jest od pracowników z innych krajów. Codziennie w drodze do pracy granicę państwa przekracza około 60% siły roboczej. W samej tylko stolicy w tygodniu przebywa nawet dwa razy więcej osób niż jej stałych mieszkańców. Z Niemiec i Francji, których granice oddalone są o zaledwie 20 minut drogi samochodem, dojeżdżają tłumy pracowników.

 

Pod względem wysokości dochodu na mieszkańca zajmuje drugie miejsce w świecie po Katarze. Dominująca jest rola usług i stanowi ok 70% produktu krajowego brutto. Państwo ma najniższą stawkę podatku VAT wśród państw Unii Europejskiej, stopa bezrobocie jest tu także najniższa. Jest najbogatszym krajem Piętnastki.

 

Luksemburczycy to ludność mieszana, pochodzenia głównie francusko-niemieckiego, ale również Portugalczycy, Włosi, Słowianie (Czarnogórcy, Serbowie), Albańczycy, oraz inni Europejczycy. Językiem narodowym jest luksemburski używany w życiu codziennym. W administracji, piśmiennictwie i mediach obowiązuje język niemiecki oraz francuski w dziedzinie prawa i gospodarki. W wielu miejscach można porozumieć się po angielsku (głównie w finansach i bankowości) oraz po portugalsku.

 

Ustrój polityczny to dziedziczna monarchia konstytucyjna, opierająca się na konstytucji uchwalonej 17 października 1868 roku. Mówi ona, że wielki książę musi należeć do dynastii Nassau a jego osoba jest nienaruszalna. Jest on głową państwa, symbolem jego jedności i niepodległości. Posiada inicjatywę ustawodawczą, podpisuje ustawy uchwalone przez Izbę Deputowanych. Podpisuje umowy międzynarodowe i traktaty. Dowodzi siłami zbrojnymi, wypowiada wojnę i zawiera pokój, jednak po upoważnieniu przez parlament. Posiada prawo łaski, mianuje najwyższych urzędników państwowych i nadaje obywatelstwo.

Izba deputowanych czyli parlament kraju składa się 60 posłów wybieranych na kadencję pięcioletnią. Parlament jest jednoizbowy. Przed Izbą Deputowanych jest odpowiedzialny wielki książę. Książę jednak może rozwiązać parlament. Parlament wraz z wielkim księciem posiada najwyższą władzę ustawodawczą. Na czele rządu stoi wielki książę i to on go powołuje, który poprzez votum zaufania otrzymuje od parlamentu akceptację. Pracami rządu kieruje premier. Rząd jest odpowiedzialny przed Izbą Deputowanych politycznie. Obecnie składa się z 12 ministrów.

 

Międzynarodowy port lotniczy Luksemburg otwarty w 1947 roku położony jest 6 km na wschód od centrum Luksemburga. Jest jedynym portem lotniczym w kraju. Przyjmuje około 800 lotów tygodniowo. W 2006 obsłużył 1.605.540 pasażerów.

 

Miasto Luksemburg obok Brukseli i Strasburga jest jedną z trzech stolic wspólnotowych Unii Europejskiej. Swoje siedziby mają tutaj Sekretariat Generalny Parlamentu Europejskiego, Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Bank Inwestycyjny. Turyści chętnie zwiedzają nowoczesne zabudowania i biorą udział w tzw. „Dniach Otwartych Drzwi”. Większość budynków instytucji europejskich zlokalizowana jest w dzielnicy Kirchberg. 

 

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich powołany został w roku 1952 w oparciu o Traktat Paryski, jako urząd Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Od roku 1957 zaczął działać jako urząd trzech Wspólnot Europejskich. Jego zadania opisane zostały w traktatach założycielskich WE, a polegają głównie na kontrolowaniu używania prawa wspólnotowego, jego interpretacji oraz sprawdzaniu jaki ma wpływ na rozkwit unijnej legislacji.

 

Europejski Trybunał Obrachunkowy inaczej zwany: Trybunałem Rewidentów Księgowych; Trybunałem Audytorów lub Trybunałem Rewizyjnym. Jest finansowym sumieniem Unii. Do życia powołano go w 1975 roku. Wszedł na miejsce istniejącego wcześniej komitetu kontroli Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i EUROATOM-u. Traktat zawarty w Maastricht w 1992 roku umocnił znacząco pozycję Trybunału Obrachunkowego, nadając mu pozycję najważniejszego urzędu WE.

 

Europejski Bank Inwestycyjny to instytucja, którą powołano do życia w oparciu o Traktaty Rzymskie. Począwszy od 1958 roku udziela on największych pożyczek na świecie. Jak dotąd ich suma sięgnęła około 200 mld dolarów.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIEKAWOSTKI

 

Luksemburg, szczególnie przez starszych kojarzony jest z działającą w mieście kultową stacją "Radio Luxembourg". Jego historia sięga 1924 roku ale szczególnie rozwinęła się w latach 1960-80. Stacja nadawała muzykę młodzieżową, lansowała modę muzyczną wśród nastolatków całej Europy Zachodniej i Centralnej, w tym Polski. Radio Luxembourg było niezależną, komercyjną rozgłośnią radiową nadającą w wielu językach (sporadycznie również w języku polskim). Przez długie lata było pionierem piractwa radiowego i jednocześnie wzorem nowoczesnej radiofonii komercyjnej.

 

W roku 1929 w Luksemburgu powstał Związek Chrześcijańskich Robotników Polskich, którego kontynuatorem od 1958 roku jest Związek Polaków im. Fryderyka Chopina (Union des Polonais Fryderyk Chopin au Grand Duché de Luxembourg). W mieście działa także Polskie Towarzystwo Kulturalne w Luksemburgu (L'Association Culturelle Polonaise w Luksemburgu). 

 

Kościół pw. św. Henryka Króla (Eglise Saint-Henri) w dzielnicy Neudorf, należy do Polskiej Misji Katolickiej.

 

Corocznie na placu Glacis odbywa się dobroczynny festiwal Scheuberfouer organizowany od 1340 roku, kiedy to został zainicjowany przez księcia Jana Luksemburskiego.

 

Od 7 października 2000 roku, po abdykacji ojca - Wielkiego Księcia Jana, Wielkim Księciem Luksemburga jest książę Henryk. Urodziny, które obchodzi 23 czerwcu są w Luksemburgu świętem narodowym.

Oficjalna strona rodziny królewskiej: www.monarchie.lu

 

W mieście Luksemburg urodził się inicjator Unii Europejskiej Robert Schuman.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

  

Wzorem innych stolic Europejskich także i tutaj funkcjonuje turystyczna Luxembourg Card, z tą tylko różnicą, że obejmuje cały kraj. Można zakupić kartę na 1, 2 lub 3 dni. Nowatorskim rozwiązaniem jest to, że można wybrać dowolnie daty i nie muszą to być dni następujące po sobie. W cenie karty można odwiedzić 60 miejsc turystycznych oraz korzystać z komunikacji miejskiej bez dodatkowych opłat. Koszt odpowiednio 13.00, 20.00 i 28.00 EUR, lub dla całej rodziny w cenie 28, 48 i 68 EUR.

www.visitluxembourg.com/en/luxembourg-card

 

Na terenie miasta można skorzystać z internetu za darmo. Dostęp uzyskać można po zalogowaniu się na stronie. https://www.citywifi.lu/en

 

Sieć parkingów jest doskonale zorganizowana. Za pomocą strony www. lub tablic informacyjnych można się szybo zorientować gdzie są wolne miejsca. My korzystaliśmy z parkingu podziemnego Gare-Martyrs. Dodatkowo miasto podzielone jest na 4 strefy parkowania oznaczone kolorami: pomarańczowa (najdroższa) i kolejno żółta, zielona i fioletowa. Płatne godziny obowiązują od 8:00 do 18:00 od poniedziałku do soboty w centrum, poza centrum od poniedziałku do piątku.

www.lcto.lu/en/info/traveller-information/parking

 

Zorganizowano 23 ścieżki rowerowe o łącznej długości 575 km. Poruszanie się tym środkiem lokomocji jest łatwe przyjemne i tanie. Na terenie miasta Luksemburga utworzono 75 stacji z ponad 250 rowerami. Można wykupić roczny abonament w wysokości 15,00 EUR lub abonament tygodniowy w wysokości 1,00 EUR. Oba abonamenty upoważniają do pojedynczej jazdy nie dłuższej niż 30 minut za darmo. Za dłuższą jazdę trzeba dodatkowo płacić.

www.en.veloh.lu

 

Na terenie miasta istnieje jeden zintegrowany bilet na autobus i kolej. Bilet jednorazowy ważny jest 2 godziny i w tym czasie można się wielokrotnie przesiadać. Bilet kupić można u kierowcy w cenie 2.00 EUR jednorazowy i 4.00 EUR całodobowy ważny do 4:00 rano dnia następnego. Bilety można kupować również za pomocą aplikacji mTicketBilety sprzedawane są również w różnych punktach miasta: w kioskach, na dworcach kolejowych, pocztach i w punkcie sprzedaży biletów pod Hamiliusem, gdzie można nabyć całe karnety biletów ze zniżką. Jedna osoba dorosła posiadająca ważny bilet może zabrać ze sobą za darmo 4 dzieci do 12 roku życia.

www.vdl.lu/Mobilit%C3%A9/Autobus.html

 

 

Turystyczne autobusy typu Hop On Hop Off odjeżdżają z Place de la Constitution i kursują co 20 min. każdego dnia od końca marca do listopada. Bilet ważny jest 24 godziny. Audio przewodnik dostępny jest w 8 językach.

 

Inna forma zwiedzania to Pétrusse Express, którym podróż w niecałą godzinę pozwoli zobaczyć najstarsze zabytkowe miejsca. 30 % zniżki na oba środki komunikacji dla posiadaczy Luxembourg Card.

 

Osobom, które dysponują niewielką ilością czasu na zwiedzanie, ale cenią bardziej aktywne zwiedzanie mogą skorzystać z propozycji Luxembourg City Tourist Office, które organizuje dwu godzinne wycieczki z przewodnikiem. Koszt 8.00 EUR za dorosłą osobę i 4.00 EUR dziecko. Zwiedzanie rozpoczyna się przed siedzibą biura na placu Guillaume II. Dla posiadaczy Luxembourg Card, zwiedzanie jest bezpłatne.

 

strona miasta: www.vdl.lu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEKSJE

 

Luksemburg jest niezwykle urokliwym miejscem, malownicze położenie gwarantuje niezapomniane widoki. Niepodobna do innych europejskich stolic uroda miasta sprawia, że znakomicie nadaje się do pieszych wędrówek, do odkrywania malowniczych zakątków i dopracowanych architektonicznie budowli. Wydaje się bardzo przyjazny dla wpadających na chwilę gości, których przyciąga niezwykle bogata i pokręcona historia.

 

 

marzec 2014  (data umieszczenia artykułu)

      maj 2018  (ostatnia aktualizacja) 

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

«
»
NBP
2024-07-12
USD
3.9099
-0.40%
EUR
4.2567
-0.04%
CHF
4.3647
-0.12%
GBP
5.0621
0.15%
NBP
2024-07-11
USD
3.9257
-0.17%
EUR
4.2586
0.13%
CHF
4.3698
-0.28%
GBP
5.0547
0.46%
NBP
2024-07-10
USD
3.9324
-0.17%
EUR
4.2529
-0.24%
CHF
4.3819
-0.05%
GBP
5.0318
-0.25%
NBP
2024-07-09
USD
3.9391
-0.20%
EUR
4.2633
-0.34%
CHF
4.3841
-0.54%
GBP
5.0444
-0.31%
NBP
2024-07-08
USD
3.9470
-0.28%
EUR
4.2780
-0.18%
CHF
4.4078
0.04%
GBP
5.0600
0.04%


Stolice-Europy
Polityka prywatnosci